Årsstämma 2016

Kallelse till Årsstämma 2016

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 med start klockan 18.00 i Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 i Älvsjö.

Motioner måste vara inlämnade (Toffelbacken 17, Göransson, eller styrelsen@apelsinlunden.se) senast 7 dagar innan stämma.

Kaffe kommer att serveras.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 § 16-1.
17. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)
18. Stämmans avslutande

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, make, partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

2015 års redovisning med verksamhetsberättelse finns att hämta här! Utskrifter delas ut på plats innan stämman. Vid behov av utskrift innan stämman, kontakta styrelsen!

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Apelsinlunden