STADGAR För Brf Apelsinlunden.

Våra stadgar kan också laddas ned som en PDF-fil här!

FIRMA OCH ÄNDAMÅL
1 §
Föreningens företagsnamn är Brf Apelsinlunden.
2 §
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande
utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund
av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En
upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken
skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som
innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

MEDLEMSKAP
3 §
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 §
bostadsrättslagen. Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen.
4 §
Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar
bostadsrätt.

INSATS OCH AVGIFTER
5 §
För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall
dock alltid beslutas av föreningsstämma.

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens utgifter för den
löpande verksamheten samt för de i 36 § angivna avsättningarna. Årsavgift fördelas efter
bostadsrätternas andelstal. Årsavgift skall betalas senast sista vardagen före varje
kalendermånads början eller på annan tid som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning,
konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband eller telefoni skall erläggas efter
förbrukning, yta eller per lägenhet.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse
kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Upplåtelseavgiften är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen,
när en bostadsrätt upplåts för första gången.

Överlåtelseavgiften får maximalt uppgå till 3,5 % av det prisbasbelopp som enligt
socialförsäkringsbalken gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgiften får maximalt uppgå till 1,5 % av det prisbasbelopp som enligt
socialförsäkringsbalken gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet uppgå till högst
10% per år av samma prisbasbelopp som ovan. Upplåts en lägenhet under en del av ett år
beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som upplåtelsen
omfattar.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess
full betalning sker, samt påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta
med anledning av lag och författning.

UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT
6 §
Bostadsrätt upplåtes skriftligen och undertecknas av parterna och får endast upplåtas åt
medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet
upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats
och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas skall även den anges.
7 §
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas
under av säljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgifter om den lägenhet
som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit överens om ett annat pris än
det som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig.
Mellan säljaren och köparen gäller istället det pris som anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det
är oskäligt att det skall vara bindande.
En överlåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig.
Kopia av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.
8 §
När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till ny innehavare, får denne
utöva bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i
bostadsrättsföreningen.

En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den
juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år
efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från
uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten
tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för den juridiska personens räkning.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet
inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet
att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller
arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon som inte får vägras
inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen
inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets
räkning.
En juridisk person, som är medlem i föreningen, får inte utan styrelsens samtycke genom
överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.
8 a §
Ingen får vägras förvärva bostadsrätt på grund av etnisk tillhörighet, religion, annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG
9 §
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor
som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som
bostadsrättshavare. Medlemskap får inte heller vägras någon på grund av etnisk tillhörighet,
religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i
bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning
enligt 8 kap bostadsrättslagen. Om förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem,
skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person
enligt 8 § ovan får utöva bostadsrätten utan att vara medlem.

En juridisk person, som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, får vägras inträde i
föreningen.

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make eller partner i ett registrerat
partnerskap får maken eller partnern vägras inträde i föreningen endast om maken eller
partnern inte uppfyller föreningens villkor för medlemskap och det skäligen kan fordras att
maken eller partnern uppfyller sådant villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till
en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrättshavaren.

Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och fjärde styckena tillämpning endast
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller partner i ett registrerat partnerskap
eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen skall
tillämpas.
10 §
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att
inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i
föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i
uppmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för
förvärvarens räkning.

AVSÄGELSE AV BOSTADSRÄTT
11 §
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen.
Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar
närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som anges i
denna.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
12 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även
mark, uteplats, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat.
Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten skall ske på
ett fackmässigt sätt.

Bostadsrättshavaren
1. Bostadsrättshavaren svarar bl a för följande i lägenheten:
a) ytskikt på rummens väggar, golv och tak och underliggande behandling som krävs för
att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för
tätskikt,
b) icke bärande innervägg,
c) glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn,
beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist
samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkong- eller
altandörr samt därtill hörande tröskel,
d) till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast
och lås inklusive nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med
undantag för målning av ytterdörrens utsida;
e) innerdörr och säkerhetsgrind,
f) lister, foder, stuckaturer,
g) inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom kyl,
frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte
badkar, duschkabin och dylikt,
h) ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, gas, el och
informationsöverföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte
tjänar fler än en lägenhet,
i) anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande
avstängningsventil och armatur för vatten exempelvis kran, blandare,
duschanordning inklusive packning, golvbrunn inklusive klämring till den del det är
åtkomligt från lägenheten,
j) rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig
inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,
k) elradiator; i fråga om vattenfylld radiator svarar bostadsrättshavaren endast för
målning av radiator och värmeledning,
l) elektrisk golvvärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående
elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur,
m) eldstad och kakelugn,
n) köksfläkt jämte kåpa, om fläkten inte ingår i husets ventilationssystem.
Bostadsrättshavaren svarar alltid för kåpans armatur och strömbrytare samt
rengöring och byte av filter,
o) brandvarnare,
p) egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar.
2. Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen
ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning samt att
avrinning av dagvatten inte hindras. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd
anbringa annat ytskikt än det ursprungliga.
3. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skikt enligt denna
paragraf i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för
omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i
lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.
4. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren
endast om skadan uppkommit genom
a) hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
b) vårdslöshet eller försummelse av
• någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller
henne som gäst,
• någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
• någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
5. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller
försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren
ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg eller tillsyn.

Om det finns ohyra i lägenheten gäller de två ovanstående styckena om brand- eller
vattenledningsskada i tillämpliga delar.
6. Bostadsrättshavaren bör snarast till föreningen anmäla fel och brister på sådant som
omfattas av föreningens ansvar.
Föreningen
7. Föreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar för, såsom
a) ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, om föreningen har försett
lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet
b) vattenfylld radiator, förutom målning, ventilationskanal och ventilationsdon
c) i fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp
d) ytbehandling av ytterdörrs utsida och för utifrån synliga delar av fönster och
balkong- eller altandörr samt utbyte av ytterdörr, fönster, balkong- eller altandörr
e) vattenburen handdukstork
f) rökgång (dock inte rökgång i kakelugn)
g) ventilationskanal och ventilationsdon samt köksfläkt jämte kåpa om fläkten ingår i
husets ventilationssystem.
8. Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts
bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut om detta och som berör bostadsrättshavarens
lägenhet skall fattas på föreningsstämma och kan avse åtgärder som företas i samband med
omfattande underhållsarbete eller ombyggnad av föreningens hus.
13 §
Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och s k
tilläggsförsäkring.
14 §
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som
innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte
åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
15 §
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet
ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de
särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av
dem som han eller hon svarar för enligt 12 §.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första
meningen, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna
omedelbart upphör.

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av
att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat
med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
16 §
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs
för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt
12 §.

När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 4 kap 11 §
bostadsrättslagen eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap 8
bostadsrättslagen, är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid.
Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än
nödvändigt.
17 §
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt
brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren
ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen.
Sådant tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen
och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd skall
begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Samtycke behövs dock inte
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap
bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till
medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en
kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt tredje stycket.
18 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen
eller någon annan medlem i föreningen.
19 §
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan
medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

FÖRVERKANDEANLEDNINGAR
20 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad
och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det
att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,
1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse,
när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal,
mer än två vardagar efter förfallodagen,
2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
3. om lägenheten används i strid med 18 eller 19 §§,
4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är
vållande till att det finns ohyra i lägenheten, eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyra sprids i
huset,
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter
enligt 15 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåts till i andra hand vid
användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,
6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 16 § och han eller hon inte kan
visa en giltig ursäkt för detta,
7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt
bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
samt
8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa
betydelse.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket p 2, 3 eller 5-7 får ske om
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket p 2 får dock, om det är fråga
om en bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om
tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i första stycket p 5
även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Detta gäller dock inte om störningarna
inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 17 §.
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till
ersättning för skada.

RÄKENSKAPSÅR
21 §
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t o m den 31 december.

STYRELSE

22 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
23 §
Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter samt högst sju suppleanter, vilka
samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.
24 §
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger
hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken
mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av
ordföranden. Då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande fordras enighet
om besluten.
25 §
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
26 §
Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd förvaltare, vilken
själv inte behöver vara medlem i föreningen.
Förvaltaren skall inte vara ordförande i styrelsen.
27 §
Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte avhända
föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan
egendom eller tomträtt.
28 §
Det åligger styrelsen:
• att avge redovisning över förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse)
samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för
ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
• att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret
• att vid behov besiktiga föreningens fastighet och inventera övriga tillgångar samt upprätta
underhållsplan
• att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas
berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret
samt
• att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av
årsredovisningen och revisionsberättelsen.

MEDLEMS- OCH LÄGENHETSFÖRTECKNING
29 §
Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar
(medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med
bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen i fråga om den lägenhet som han eller hon innehar med bostadsrätt.

Utdraget skall ange
• dagen för utfärdandet
• lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
• dagen för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen
• bostadsrättshavarens namn
• insatsen för bostadsrätten
• vad som finns antecknat i fråga om pantsättning av bostadsrätten

REVISORER
30 §
Minst en och högst två revisorer samt högst två suppleanter väljs av ordinarie
föreningsstämma till nästa ordinarie stämma hållits.
Det åligger revisorn:
• att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt
• att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

FÖRENINGSSTÄMMA
31 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före junimånads utgång.
Extra stämma skall hållas då styrelsen finner skäl till det. Extra stämma skall även hållas när
revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen
med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på
stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 32 § skall
anges i kallelsen. Om föreningsstämman skall fatta beslut om stadgeändring skall ändringen
framgå eller stadgeförslaget bifogas.

Kallelse skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning
eller postbefordran. Kallelse får även ske genom e-post till de medlemmar som uppgivit en
e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress skall kallelsen istället skickas dit.

Utöver vad som ovan angivits skall kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom
föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats.
Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor
före såväl ordinarie som extra stämma.
32 §
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin
begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
33 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 §.
17. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
18. Stämmans avslutande.
På extra föreningsstämma skall utöver punkterna 1-7 ovan endast förekomma de ärenden
för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
34 §
Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos
föreningen för medlemmarna.
35 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt
gemensamt har de tillsammans endast en röst. Om en medlem innehar flera bostadsrätter
har medlemmen också endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort
sina förpliktelser mot föreningen.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som antingen skall vara medlem i föreningen,
make, partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en
medlem.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make,
sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Biträdet, vars uppgift är att
vara medlemmen behjälplig, har yttranderätt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem har rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om
det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar
sluten omröstning.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som
biträds av ordföranden.

De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövervikt erfordras
för giltighet av beslut behandlas i 9 kap bostadsrättslagen.

UNDERHÅLL, AVSÄTTNING M M
36 §
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet för föreningens
fastighet och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgifternas storlek säkerställa
erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens fastighet.
Avsättning till yttre fond görs enligt underhållsplan.
Det över- eller underskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny
räkning.

VINST
37 §
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas
mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION
38 §
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.

ÖVRIGT
39 §
Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i
bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig tillämplig lagstiftning.
Föreningens hantering av personuppgifter regleras bland annat i dataskyddsförordningen.

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma 2021-09-20.