Kallelse årsstämma 2024

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma enligt nedan:

Datum: tisdagen den 4 juni 2024

Tid: 18:30
Plats: Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181.

Dagordning

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordningen

3.     Val av stämmoordförande

4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7.     Upprättande och godkännande av röstlängd

8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.     Föredragning av revisorns berättelse

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.  Beslut om resultatdisposition

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13.  Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.  Val av revisor och revisorssuppleant

16.  Val av valberedning inför stämman 2024.

17.  Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 § 16-1.

18.  Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

19.  Stämmans avslutande

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, make, partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig och dagtecknad fullmakt.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

OBS: För att spara på tid och miljö kommer årsredovisningen för året 2023 att publiceras på hemsidan minst två veckor innan stämman. Vid behov av en papperskopia, ber vi er om att kontakta styrelsen via e-post styrelsen@apelsinlunden.se.


Skanna QR-koden för att komma direkt till sidan för årsredovisningar.