Årsstämma 2014

Måndagen den 11:e maj kl.18 håller vi årsstämma i Park folkets hus. Vi bjuder som vanligt på fika.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27:e april. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter i styrelsen eller ej. Lämna din motion i styrelsens brevlåda Toffelbacken 17. Kallelse delas ut till samtliga berörda efter 27/4.

Dagordning årsstämma 2014

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält.
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)
18. Stämmans avslutande