Kallelse till Stämman!

Kallelse till Årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma Måndagen den 23 april med start klockan 18.00 i Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 i Älvsjö. Se karta här!

Motioner måste vara inlämnade senast 16 april, de kan lämnas i föreningens brevlåda en trappa ned i nr 35.

Vad är en motion och vad händer med dessa på stämman?

En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen oavsett om de sitter i styrelsen eller ej.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Upprättande och godkännande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)
 17. Stämmans avslutande

Varmt välkomna! Kaffe kommer att serveras.

/Styrelsen