solbergaskogen

Bostadsfättsföreningen apelsinlunden

BRF apelsinlunden bildades den 2:a november 2009. Föreningen består av 123 lägenheter.

Solberga

Solberga är en stadsdel i Älvsjö stadsdelsområde i Söderort inom Stockholms kommun.

Solberga är i äldsta tid namnet på det berg som ligger i Solbergaskogen. Berget har en mycket hög brant mot söder och saknar träd högst upp och är ofta soligt. Solberga är senare namnet på Solberga prästgård som tillhörde Brännkyrka socken.

Solberga uppstod under 1930-talet som småstugeområde, men har därefter bebyggts med villor och under perioden 1950-1953 med hyreshus av typen smalhus.

Solberga kännetecknas särskilt av att det har två olika centra; Kristalltorget och Klacktorget. Även delar av grannstadsdelen Älvsjös centrum ligger i Solberga. De tre centrumen förbinds sinsemellan av Folkparksvägen. Från stadsdelen kommer flera kända personer såsom sångerskan Rosa Körberg, fotbollsspelaren Tommy Berggren, publicisten Amelia Adamo, moderatpolitikern Susanne Sohlberg och trubaduren Billey Shamrock, vilken även gett ut en skiva med sånger om stadsdelen (Som om någonting har hänt, 2005). Det finns även två lokala fotbollsföreningar, Solberga FF och Solberga Bk. Solberga FF är en relativt nystartad förening, i oktober 2008 startades FC Dynamo Älvsjö, men efter en säsong så valde dom att ändra namn till just Solberga FF. Målsättningen för säsongen 2011 är att ta klivet upp från div 7 till div 6.

Apelsinlunden

Stadsdelens första etapp, Norra och Södra Solberga hade sin största befolkning i slutet på 50-talet, 7 000 personer. Detta var redan i sig ett lågt underlag för närbutikerna, som dessutom var uppdelade på två små centra. Under 60-talet sjönk befolkningsantalet.

Räddningen kom med 70-talets nya bostadsbebyggelse i östra kanten, när kyrkan äntligen sålde sin bit av skogen. Området, med enbart trevånings punkthus som kunde grupperas bra i den bergiga skogen, blev mycket vackert med en helt bilfri insida och kallas allmänt för Apelsinlunden efter husens vackra orangegula färg. Dessa hus tillkom i samband med att Solbergas huvudgata Folkparksvägen förlängdes österut mot Älvsjö.

Solbergasskogen

Solbergaskogen utgör ett mindre skogsområde liggande centralt i stadsdelen Solberga i Söderort i Stockholms kommun. Skogsområdet klassades under hösten 2009 som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området består av berghällar med tall och blandskog. Skogen innehåller också fornlämningar av särskilt bevarandevärde.
Solbergaskogen har trots sin litenhet behållit karaktären av riktig skog. Enligt Skogsstyrelsen kan området delas in i tre delområden med olika naturtyper:

  • sydbranten med ekar och hassellund
  • tallblandskog med hällmarker
  • våtmark i form av kärr

Skogsstyrelsen identifierade vid besök den rödlistade arten oxtungssvamp på ett flertal ekar. Skogen har en rik svampflora, till exempel tallticka och blomkålssvamp, vilka bara växer på gamla tallar. Den sällsynta svampen krusig trumpetsvamp har påträffats efter millennieskiftet. I hassellunden växer ametistskivling. Skogen innehåller också den viktiga signalarten blåmossa, Leocobryum glaucum.

Området innehåller också ett rikt djurliv. Liksom i Älvsjöskogen leker varje vår en stor mängd grodor. Fågellivet är rikt med dokumenterad häckning av mindre hackspett, större hackspett, nötskrika, stare samt troligtvis gröngöling.

Skogen innehåller en två kilometer lång kulturstig där man kan följa skyltar med information om fornlämningar i skogen och dess djur- och växtliv. Den höga och branta sydsluttningen, med öppna berghällar och vidsträckt utsikt över Långbro utgör ett populärt område för lokal rekreation.

Källor:

Det finns flera intressanta artiklar att läsa på Wikipedia, där ovanstående texter här hämtade:
Om Solberga
Om solbergaskogen
Stockholmshem gav i samband med Kulturhuvudstadsåret 1999 ut en omfattande historik. Den hittar du här!
Kenneth Ahlbom gav år 2000 ut ”Solberga, en Jubileumsbok.